top of page
לוגו סמל.png
Kids Gardening
לוגו סמל.png

עמותת נטעים - חזון העמותה
 

עמותת נטעים הוקמה במטרה לקדם ולהעצים את תחום החינוך והביטחון
לגיל הרך בישראל.

בשנים האחרונות ישנה הסכמה רחבה בספרות המקצועית בתחום החינוך לגיל הרך, כי השנים הראשונות בחייו של כל ילד הינן השנים הקריטיות בהן מתפתחים ומעוצבים מוחו ורגשותיו של הילד, ובהתאם נוצרת התבנית למקסום יכולותיו כמבוגר הן ברמה הקוגניטיבית והן ברמה הרגשית- על כן יש לייחס לשנים אלה את מירב המשאבים ותשומת הלב שכן הפוטנציאל ויכולותיו של כל מבוגר לעתיד מעוצבים ומוגדרים באותם השנים.

מתוך הבנה זו, כי הגיל הרך הינו הזמן החשוב ביותר בחינוכם של ילדי ישראל, עמותת נטעים שמה לעצמה מטרה לקדם את החינוך לגיל הרך בישראל בשני מישורים על פי שתי אג'נדות- האחת חינוכית והשנייה ניהולית, וליישמם בצורה נכונה הן  בפן הניהולי והן בפן הפדגוגי.

אג'נדה חינוכית

עצמאות והעצמה אישית - השיטה דוגלת בהקניית כלים מגיל צעיר לצורך קבלת החלטות ולמיצוי תכונות אופי אינדיבידואליות של כל ילד בהתאם לאופיו הייחודי, "חנוך לנער על פי דרכו". הגישה מעמידה את הילד במרכז התהליך החינוכי, כאשר מטרת המחנך היא לספק לילדים את ההזדמנויות ותנאי הלמידה המיטביים מבחינה התפתחותית והמותאמים לכל קבוצת גיל ולכן:
הגנים המופעלים בעמותה יהנו מהכשרה ויעוץ חינוכי בגישה המעמידה את הילד במרכז ובכך תעצים את ילדי הגן ותמקסם את יכולותיהם הקוגניטיביות והרגשיות


העברת תכנים פדגוגים במהלך השנה עבור צוות הגן בהתאם לקבוצות הגיל ובהתאם לעונות ולוח השנה
 

גנים המופעלים על ידי העמותה יוכלו להשתתף בכנסים של העמותה ולקבל ערך מוסף בהכשרתם כמחנכים
 

אג'נדה ניהולית
בשנים האחרונות נסגרים עשרות גני ילדים לגיל הרך בעיקר עקב חוסר התנהלות נכונה בניהול מערך העובדים, הפעילות ומערכי החינוך.
גם באותן המסגרות המצליחות להתנהל, מירב המשאבים מוכוונים לצורכי תפעול וניהול ומקשים על הצוות להתרכז במטרה האמתית לשמה הגן קיים - חינוך איכותי לגיל הרך.

כתוצאה מכך, במקום להעשיר את הצד הפדגוגי, מסגרות אלו עסוקות בהישרדות ניהולית ובהתאם החינוך לגיל הרך הופך לתחום המזוהה כהשגחה על ילדים ולא כמסגרת הפדגוגית החשובה ביותר בחייו של הילד.

על מנת שהעמותה תוכל לעמוד בהגשמת מטרותיה, העמותה תרכז עבור סניפי הגנים הפועלים תחתיה, את הניהול האדמיניסטרטיבי ותמקסם את המשאבים בהתנהלות נכונה לטובת יציבות אנשי צוות, תכנים איכותיים לילדי הגן, והעצמת האג'נדה החינוכית של העמותה ועל כן העמותה תבצע בפועל ארבע דברים מרכזיים :
ניהול פיננסי: בניית תקציב לגן, בניית תזרים לגן, בדיקת תקציב מול ביצוע, ישיבה רבעונית עם מנהל הגן לצורך בחינת התנהלות תקציבית נכונה ושיפור.

ניהול עובדים: הסכמי שכר, קשר מול סוכן פנסיוני, הפקת תלושי שכר, שליחת נתונים לחברות הביטוח

תקבולים: הפקת קבלות להורים, מעקב גבייה וביצוע גבייה

רכש: אפשרות לרכישה קבוצתית של ציוד ושירותים (ביטוח, מזון, בטיחות וכו')

bottom of page