top of page
התאגדות.png

מטרות העמותה 

 • הפעלת גני ילדים ברחבי בארץ;
   

 • קידום החינוך והעצמה לגיל הרך;
   

 • לספק לילדי הגנים את תנאי הלמידה המיטביים מבחינה התפתחותית;
   

 • דאגה לרווחת וביטחון הילד;
   

 • שיתוף במידע ובפעולות בין גני ילדים;
   

 • שיתוף מערכת תקציבית ופיננסית בגני הילדים;
   

 • קיום כנסים, אירועים והשתלמויות להורים ולאנשי מקצוע;
   

 • יצירת מערכת דיווח ופיקוח להורים;
   

 • ניהול מערכת אחידה מול רשויות המדינה. 

bottom of page